Syyttelystä kohti yhteistä säveltä

sovinnan kautta kohti onnellisempaa perhearkea


Rehellisesti sanoen...

Kuvaako jokin näistä perheenne tilannetta?

Käytätte paljon aikaa ja energiaa konfliktitilanteiden selvittelyyn, eikä yhdessäololle ja elämästä nauttimiselle jää juuri aikaa tai energiaa.

Ilmapiiri kotona on kireä ja iloton – syyttely ja katkeruus ovat osa jokapäiväistä elämäänne, josta kärsivät myös lapset. Hyväntahtoisuus toisianne kohtaan ei ole enää läsnä, vaikka sitä toivoisitte.

Jatkuvien ongelmatilanteiden myötä kuvioihin on tullut elämänhallinnan ongelmia, jotka vaikuttavat negatiivisesti ilmapiiriin.

Olette olleet jo perhesovittelussa sosiaalitoimen kautta tai yrittäneet ratkaista konfliktitilanteen itse, mutta samat ongelmat tuntuvat jatkuvan kerta toisensa jälkeen.

Tai ehkä olette jo eronneet ja huolissanne siitä, että hankalat välinne vaikuttavat lasten hyvinvointiin.

Ennen kaikkea, vähintään jompi kumpi teistä haluaisi muutoksen tämänhetkiseen tilanteeseen ja löytää siihen toimivia ratkaisuja. Matkata kohti optimistisempaa arkea.


Luethan alempaa, kuinka käyttämääni perhesovitteluprosessia voidaan hyödyntää myös läheisten ja omaisten välisissä konflikteissa!


Perhesovittelun avulla...

  • Kaikkien perheenjäsenten henkinen hyvinvointi paranee, kun perheenjäsenten välinen ilmapiiri on optimistisempi
  • Ymmärrys toisiaan kohtaan lisääntyy, vuorovaikutus ja yhteistyö välillänne paranee
  • Teillä jää enemmän aikaa mielekkääseen ajanviettoon, sekä elämän ja tulevaisuuden suunnitteluun
  • Teillä on enemmän aikaa ja energiaa pitää huolta itsestänne, niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin henkisesti – elää täydempää elämää
  • Pystytte jatkossakin keskustelemaan avoimesti ja selvittämään hankalia tilanteita, sillä pystytte kommunikoimaan toisianne kunnioittaen
  • Muut elämänhallintaan liittyvät ongelmat jäävät pois kuvioista

Nämä ovat muutoksia, joita asiakkaani ovat huomanneet perhesovittelun myötä. Tämän takia uskon, että ne ovat teillekin mahdollisia – eivät kuitenkaan lupauksia. Haluan kuitenkin painottaa sitä, että perhesovittelu on prosessi, jota on tärkeä noudattaa. Prosessin läpikäyminen tulee vaatimaan teiltä aikaa, työtä ja todellista halua muutokseen. 


Ongelmallinen tilanne on kehkeytynyt usein pitkän ajan puitteissa – uudenlaisen ajattelun ja toiminnan mahdollistuminen vaatii oman aikansa.


Pitkän ajan saatossa kasaantunut kauna, katkeruus ja kateus estävät usein yhteistyön tekemisen ongelmien ratkaisemiseksi. Samaan aikaan, yhteistyö ja yhteinen halu sekä usko muutokseen ovat tärkeitä sovinnan tekemiseksi. Itse uskon, että kun yksilöt tulevat ensin kuulluksi ja nähdyksi kokemuksineen ja näkemyksineen, he ovat paljon valmiimpia antamaan mahdollisuuden myös toiselle, sekä näkemään toisen osapuolen kokemuksen ja näkemyksen. Tämän takia yksilötapaamiset ovatkin kehittämäni perhesovintaprosessin tärkeä pohja, jonka päälle tulevaisuuden yhteistyö voidaan rakentaa. Perhesovittelu sopii myös läheisten ja omaisten välisiin konflikteihin

Valtioneuvoston selvityksen (lue tästä, s. 71) mukaan perhesovitteluksi olisi käsitteellisesti mahdollista lukea myös menettelyt, joissa sovitellaan konflikteja, jotka jollain tapaa kytkeytyvät perheisiin ja perhesuhteisiin. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi aikuisten sisarusten väliset konfliktit, perheyritysten sukupolvenvaihdokseen kytkeytyvät konfliktit, taikka teini-ikäisten ja vanhempien väliset perheriidat. Näihin konfliktimuotoihin ei kuitenkaan vielä ole maassamme olemassa omia sovittelumuotoja.

Läheisiin ja omaisiin liittyvät ristiriidat ja konfliktit eroavat muista konflikteista – ne ovat usein paljon "raastavampia", kipeämpiä ja aiheuttavat syviä haavoja sielun uumeniin. Näin siksi, että osapuolilla on ollut yhteinen historia, jossa ilot ja surut on jaettu ja koettu yhdessä. On jaettu myös rakkautta, hyväksyntää ja huomiota, mutta koettu myös vihaa, syyllisyyttä, kaunaa, katkeruutta, mustasukkaisuutta, häpeää ja pelkoa. Näin tunteiden syitä voi olla vaikea ymmärtää, havaita, tunnistaa tai tunnustaa. 

Usein vaikeista tunteista johtuva hämmennys "sotkee" tai johtaa harhaan omia ajatuksia. Kuitenkin kun rauhassa tutustuen ja tuomitsematta tarkastelee kokemiaan tunteita, oppii todella paljon itsestään, mutta myös läheisestä. Itsemyötätunto lisääntyy itseään kohtaan, mutta samalla myös joustavuus ja myötätunto omia läheisiään kohtaan. Myös kunnioitus toisia kohtaa lisääntyy, koska ja kun näkee itsessään hyvää, niin ei tarvitse osoittaa toisille olevansa jotakin enemmän tai muuta kuin on. Tämän taidon löytyessä, hyväntahtoisuus löytyy itsestä sekä myös muista. Elämä ei olekaan ehkä niin pelottavaa, kauheaa ja yhtä kamppailua "näkymätöntä vastaan". 

Läheisiin ja omaisiin liittyvät konfliktit, joita saattaa tulla esiin mm. perinnönjaon yhteydessä, teinien ja vanhempien välillä tai sukupolvenvaihdoksiin herättävät usein paljon tunteita. Näissä tilanteissa on käytävä seikkaperäisesti koetut tunneskaalat läpi, ja työstää niitä rauhassa. Perhesovittelussa ja muissa lähiomaisten ihmissuhdekonflikteissa toimii hyvin tulokulmana käyttämäni transformatiivinen ja terapeuttinen sovittelumalli, joka mahdollistaa itsensä- ja tilanteen tutkiskelun hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Tämä taas mahdollistaa toisen näkökulman huomioimisen ja näkemisen, joka toimii siltana toisen ihmisen luo. Kun silta – joka on ilmeisen huonossa kunnossa tällä hetkellä – on löytynyt, ryhdytään "korjaamaan ja tukevoittamaan" siltaa, jolloin päästään itse asiaan. Eli pohjatyö tulee tehdä tarkkaan, jotta kyseisenlaatuisissa sovitteluissa päästään kestävään ja toivottuun tulevaisuuden olotilaan.

Miten kehittämäni perhesovitteluprosessi mahdollistaa kestävän ratkaisun?

Puolueeton osapuoli

Perhesovittelija, eli minä, on objektiivinen, eikä ota sovittelutilanteessa puolia. Tavoitteena ei ole löytää syyllisiä, vaan ratkaisuja paremmalle yhteistyölle. Itsenäisessä selvittelyssä menneet kokemukset vaikuttavat usein tilanteen tulkintaan ja ratkaisuun, vaikka pyrittäisiinkin puolueettomuuteen.

Kuuntelen teitä yksilöinä

Kehittämässäni perhesovintaprosessissa yksilötapaamiset toimivat tulevan yhteistyön pohjana. Uskon, että kun yksilöt tulevat ensin kuulluksi ja nähdyksi kokemuksineen ja näkemyksineen, he ovat paljon valmiimpia antamaan mahdollisuuden myös toiselle, sekä näkemään toisen osapuolen kokemuksen ja näkemyksen. 

Terapeuttinen ote

Käytän sovittelutilanteissa myös tilanteeseen sopivia lyhytterapian työkaluja, joiden avulla voimme käsitellä vaikeitakin tuntemuksia. Pinnan alla kytenyt katkeruus, kauna, pettymys itseen ja toiseen, sekä turhautuminen estävät sitoutumaan mihinkään hyvään ja pysyvään sopimukseen. Kun ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi tämän kokemuksen kanssa, antaa se paremmat edellytykset etsiä ratkaisuja tulevaisuutta varten.

Riittävästi aikaa käsitellä

Tarjoamani perhesovitteluprosessi mahdollistaa välttämättömien kipeiden asioiden läpikäynnin rauhassa. Tämä on tärkeää, jotta pystytte suuntaamaan katseenne tulevaisuuteen, ratkaisuun ja yhteistyöhön kohti tavoitteiden saavuttamista. Rytmitämme yksilötapaamiset, yhteistapaamisen ja seurannan niin, että jokainen on saanut riittävästi aikaa asioiden käsittelyyn.

Ratkaisu on teidän käsissä

Sen sijaan, että annan sovittelijana valmiita ratkaisuja tilanteeseen, tarjoan teille työkalut ja tilan keskustelulle. Ratkaisu ei siis tule tilanteen ulkopuoliselta, vaan te itse määritätte ratkaisun, joka miellyttää teitä ja tuntuu ylipäänsä mahdolliselta. Ratkaisuun vaikuttavat kaikkien osapuolten toiveet ja valmiudet, joita käsitellään yksilötapaamisissa.

Perhelupauksen antaminen

Te annatte yhteistapaamisessa perhelupauksen. Perhelupaus muodostuu konkreettisista asioista, jotka te olette yhdessä hyväksyneet sopiviksi keinoiksi, saavuttaaksenne yhdessä asettamanne tavoitteen. Lupaukset tulevat teille molemmille kirjallisina ja te molemmat sinetöitte sen allekirjoituksellanne.

Hei, olen Teija & tällainen olen perhesovittelijana.

Olen erikoissairaanhoitaja, työsuojelukonsultti, ratkaisukeskeinen sovittelija & ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Lapset ovat lojaaleja molempia vanhempia kohtaan, mikä asettaa heidät hankalaan välikäteen. Tiedetään, että pitkittyneet kiistat vanhempien välillä voivat aiheuttaa lapsille myöhemmin ongelmia mielenterveyden kanssa. Tästä syystä hankaliin perhetilanteisiin on hyvä etsiä ulkopuolista apua, jos omin avuin asioihin ei löydy ratkaisua.

Tilanne ei ole kuitenkaan lohduton ja toivoton. Se tulee kuitenkin ensin itselle tunnistaa ja tunnustaa. Ei ole häpeä pyytää apua ja vastaanottaa sitä ulkopuoliselta, vaan se on viisautta ja vastuun ottamista. Se on lapsista ja itsestä välittämistä, johon vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus.

Luon sovittelija-terapeuttina jokaiselle perheenjäsenelle turvallisen tilan tulla nähdyksi ja kuulluksi, tilanteen läpikäymiselle ja ratkaisujen löytämiselle. Asiakkaani ovat kuvanneet minua "hyväksyväksi peiliksi". En tuomitse tai arvostele, vaan ohjaan prosessia lempeästi ratkaisukeskeisen sovittelun ja lyhytterapian työkalujen sekä prosessien avulla.

Tervetuloa aloittamaan kanssani matka kohti yhteistä säveltä.


Käytän sovittelutilanteessa tarpeen mukaan myös lyhytterapian osaamistani, jonka avulla pystyn auttamaan vaikeiden tuntemusten käsittelyssä. Perheessä pitkään jatkuneet konfliktit voivat olla todella traumaattisia kokemuksia. Kun ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi oman kokemuksen kanssa, antaa se paremmat edellytykset etsiä ratkaisuja tulevaisuuteen. Jos kokemuksena on vahva katkeruus, pettymys tai mahdollisia nöyryytyksen tunteita, on yhteistyön tekeminen jo lähtökohtaisesti vaikeaa.

Asiakkaideni kauniita sanoja

Etsimme terapia-apua perheellemme tilanteessa, jossa suhteet perheenjäsenten välillä olivat täysin tulehtuneet ja solmussa. Vuorovaikutus ja kommunikaatio oli muuttunut negatiiviseksi, oli paljon syyttelyä ja epäluottamusta perheenjäsenten välillä. Olimme yrittäneet hakea apua jopa lastensuojelusta, perheneuvolasta ja koulupsykologiltakin, mutta oikeanlaista tukea ei ollut saatavilla. Esimerkiksi lastensuojelun asiakkaina emme päässeet kertaakaan kaikki yhteistapaamiseen. Perhetilanteemme pääsi kehittymään vaikeammaksi, kun jäimme ilman apua. Lastensuojelun asiakkuuden aikana syyttelyn kierre perheessämme vahvistui. 

Onneksi löysimme Teijan, ja päätimme kokeilla hänen apuaan, perhesovittelua. Se tuntui meistä kaikista hyvältä idealta, lapsistakin/nuoristakin, sillä tässä vaiheessa meitä yhdisti kokemus siitä, että olimme jääneet vaille apua. Olin myös jo aiemmin hankkinut tietoa ratkaisukeskeisistä menetelmistä, ja ihmetellyt miksei niitä ollut meille tarjolla perheenä.

Teijan kanssa yhteistyö lähti heti hyvin käyntiin. Kävimme ensin yksilötapaamisissa, joista kaikille jäi hyvä mieli. "Teija on tosi kiva", sanoivat 10-vuotias sekä teinitkin tapaamisten jälkeen. Tämän jälkeen oli tapaamisia eri kokoonpanoilla ja muutama yksilökäyntikin. Käynnit rakentuivat perhesovittelun aikana huomatuista tarpeista ja aikataulut oli helppo sopia Teijan kanssa. Lopuksi oli yhteistapaaminen, jolloin kävimme yhdessä Teijan avustamana läpi aiemmissa tapaamisissa keskusteltuja asioita sekä yhteistä tavoitetta. Tällä yhteiskäynnillä laadimme yhdessä perhelupauksen, minkä kaikki allekirjoitimme.

Perhesovitteluprosessi ja perhelupauksen tekeminen yhdessä lähensi meitä perheenjäseninä. Tulehtuneet välit on korjaantuneet, ja pystymme nykyään keskustelemaan kaikesta rauhallisesti. Vaikeistakin asioista. Silloin, kun tunne meinaa saada vallan ja olemme sortumaisillamme syyttelyyn ja negatiivisuuteen, muistutamme toisiamme perhelupauksestamme. Olemme luvanneet kohdella toisiamme arvostavasti, asiallisesti ja ystävällisesti. Nykyään otamme tällaisessa tilanteessa aikalisän ja palaamme asiaan uudelleen sopivammalla hetkellä.

Seurantatapaamisen pidimme Teijan kanssa 5kk jälkeen kaikki yhdessä. Siitä jäi hyvä mieli, sillä olimme kaikki sitä mieltä, että elämämme on rauhoittunut ja perhesuhteet paremmat kuin pitkään aikaan. Tästä on hyvä jatkaa muistaen yhteisen perhelupauksemme.

- Perheen äiti (Eroperheen perhesovittelu)


Teijan kanssa tapaamisissa pääsimme tutustumaan sekä omiin että toistemme vahvuuksiin. Löysimme paljon hyvää toisistamme ja perheestämme, ja arvostus toisiamme kohtaan vahvistui. Vaikka keskustelimme vaikeistakin kokemuksista, tunteista ja tapahtumista, niin Teijan johdolla ilmapiiri pysyi koko ajan positiivisena ja kannustavana.

- Perheen teini (Eroperheen perhesovittelu)


Iso kiitos sinulle Teija, kun olit perheemme tukena ja autoit meitä saavuttamaan luottamuksen ja yhteistyön uudelleen perhesovittelussa.

- Perheen teini (Eroperheen perhesovittelu)


Prosessiin lähteminen vaati ennen kaikkea rohkeutta ja uskallusta tulla näkyväksi oman pahan oloni kanssa. Terapiaympäristö loi turvallisen tilan keskustelulle ja molemmat saivat tulla kuulluksi. Olin jo ajatellut, että kukaan ei pystyisi tällaisessa tilanteessa enää auttamaan. Päätin kuitenkin yrittää ja antaa meille mahdollisuuden. Lopulta itselle ylitsepääsemättömän tuntuinen tilanne, ei ollutkaan mahdoton ratkaista ja sain isäni takaisin.

 - Tytär (Isän ja tyttären välinen perhesovittelu)


PERHESOVITTELUN KULKU

1

Yhteydenotto

Kun tunnistatte perhesovittelun tarpeen, ottakaa minuun yhteyttä. Voitte varata tutustumispuhelun tai täyttää yhteydenottolomakkeen.

2

Tilanteen läpikäyminen

Otan teihin yhteyttä ja käymme yhdessä läpi tilanteenne ja toiveenne. Kerron teille tarkemmin sovittelun periaatteista, kulusta ja prosessista. Päätämme myös sovinnan aikataulusta ja sijainnista.

3

Yksilötapaamiset

Pidän yksilötapaamiset kaikkien osapuolten kanssa. Tapaamisessa käymme tilanteen läpi ja selkeytämme henkilökohtaiset toiveet ja tavoitteet tilanteen parantamiseksi. Luon tilan sille, että jokainen henkilö tulee nähdyksi ja kuulluksi kokemuksensa kanssa.

4

Yhteistapaaminen

Yhteistapaamisessa kukin kertoo vuorollaan tarinansa ja mahdolliset väärinkäsitykset selvitetään samalla sovittelijan, eli minun, avustuksella. Tarkoituksena on oppia näkemään asioita toisenkin näkökulmasta. Luomme tapaamisessa kuvat toivotuista tulevaisuuden näkymistä ja yhteistyöstä.

5

Perhelupaus

Yhteistapaamisessa hyväksytyt konkreettiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi kirjataan ylös yhteiseen perhelupaukseen. Tämän jälkeen alkaa varsinainen työskenteleminen tavoitteita kohti perheessä.

6

Seurantatapaaminen

Seurantatapaamisessa arvioidaan tilanne ja tavoitteiden saavuttaminen. Sovittelu joko lopetetaan tai jos on tarvetta, korjataan tavoitteita ja/tai keinoja saavuttaa tavoitteet. Seuranta sovitaan tilanteen mukaan, yleensä muutaman kuukauden päähän.


Tapaamispaikka Helsingissä Apollonkadulla tai etäyhteydellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Heräsikö teillä kysymyksiä perhesovitteluun liittyen? Olen vastannut alle usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löytänyt vastausta, otattehan minuun yhteyttä. Voitte myös varata suoraan veloituksettoman tutustumispuhelun, jossa käymme tilanteenne läpi.


Saako perhesovittelusta Kela-korvausta?

Perhesovittelu ei ole sairaudenhoitoa eikä siten ole kelakorvauksien alainen palvelu.


Miten tämä sovittelu eroaa Sosiaalipalveluiden järjestämästä tarjoamasta perheasioiden sovittelusta?

Käyttämäni toimintamallissa ristiriitatilanteissa ja konflikteissa pyritään kaikkien osapuolten kohdalta tilanteeseen, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä ja kokevat reiluksi. Tarkoituksena on, että tilanteissa tulisi vain voittajia, ei voittajia ja häviäjiä. 

Perheen halutessa pyrkiä löytämään parempaa yhteistä säveltä asioiden hoitamiseen ja elämään, tapahtuu tämä aina ensin yksilötapaamisten pohjalta. Yksilötapaamisilla, joissa jokaisella on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi oman kokemuksensa kanssa, luodaan pohja ja mahdollisuus paremmalle yhteistyölle tulevaisuudessa. Kun aika on kypsä, etenemme yhteistapaamisiin. Uskon, että ihmisten pitää pystyä sanoittamaan ensin itselleen konkreettisesti, "mitä minä haluan, mitä tarvitsen ja mikä minua auttaa jaksamaan". Vasta tämän jälkeen on mahdollista tietää, mitä asioille voidaan tehdä.


Olemme olleet jo useassa perheasioiden sovittelussa Sosiaalipalveluiden kautta. Voiko tämäkään sovittelu enään auttaa?

Toivottomuuden herääminen on inhimillistä, kun on jo useaan kertaan yritetty ratkaista ongelmia niissä onnistumatta. Käyttämässäni menetelmässä on kuitenkin hyvin erilainen tulokulma tilanteeseen. Ensinnäkin, vanhemmat tavataan alussa aina erikseen, joka mahdollistaa rauhallisen tilanteen käsittelyn, sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kaikkien osapuolten osalta. Yksilötapaamiset ovat tärkeä perusta koko sovintaprosessille. 

Vasta kun molemmat vanhemmat ovat valmiita, järjestetään yhteistapaaminen. Yhteistapaaminen toteutetaan siten, että molemmat osapuolet tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Tapaamisissa kunnioitus, luottamus ja vastuu ovat läsnä.

Sovittelijaterapeutti ei ratkaise ongelmia, vaan ratkaisut ongelmiin tuottavat molemmat osapuolet. Vastuu ratkaisusta on vanhemmilla itsellään, kun taas sovittelijaterapeutti mahdollistaa tapahtuman.


Kuinka kauan asioiden käsittely yleensä kestää sovittelijan kanssa?

Sovittelun osapuolet tavataan aina yksilötapaamisissa sovittelijan, eli minun, kanssa, jolloin kukin saa rauhassa käydä lävitse tilannetta ja tulla nähdyksi sekä kuulluksi. Yksilötapaamisten jälkeen pidämme yhteistapaamisen, jossa kukin saa rauhassa kertoa oman näkemyksen, mitä itse voi tehdä ja mitä toivoo muilta perheenjäseniltä tilanteen parantamiseksi. 

Pidämme seurantatapamisen noin 2-4 kk:n kuluttua. Pyrin suorittamaan yksilötapaamiset mahdollisimman nopealla aikataululla, joiden jälkeen on yhteistapaamisen aika noin 2-4 viikon päästä, sitten kun jokainen on ehtinyt rauhassa käsitellä omaa tilannettaan ja tuntemaan olonsa luottavaiseksi yhteistapaamisessa. Optimaalisessa tilanteessa olemme saaneet vietyä tilanteen läpi muutamassa kuukaudessa.


Voimmeko maksaa palvelun erissä?

Kyllä voitte, voimme sopia asiasta erikseen.

Perhesovittelun hinnasto

Sovittelukerta 120 min

Minimi-investointi: 2 perheenjäsenen sovittelu = 2 x yksilötapaamista (2h/hlö) + yhteistapaaminen 2h + seurantatapaaminen 2h = 992€ (sis. alv 24%)

248€ (sis. alv)

Lisähenkilö

Jokaista sovitteluun osallistuvaa lisähenkilöä varten tarvitaan 2h yksilötapaaminen lisää.

248€ (sis. alv)

Oletteko valmiita aloittamaan matkan syyttelystä kohti yhteistä säveltä?

Ottakaa minuun yhteyttä varaamalla tutustumispuhelu tai täyttämällä lomake, niin käydään tilanteenne läpi ja luodaan yhdessä suunnitelma perheenne hyvinvoinnin lisäämiseksi.